Katja Vodopivec: utemeljiteljica kriminologije v Sloveniji – 10. srečanje

Deseto srečanje »Imeti svoj glas« je bilo posvečeno Katji Vodopivec, univerzitetni učiteljici in raziskovalki na področju kriminologije in kazenskega prava. Njeno življenjsko in akademsko pot je predstavila akad. zasl. prof. dr. Alenka Šelih, predstavitev pa je s svojimi spomini na profesorico Vodopivec dopolnil tudi zasl. prof. dr. Ljubo Bavcon. 

Katja Vodopivec se je rodila v Ljubljani leta 1917 in umrla prav tam leta 2012. Študirala je v Ljubljani, na strokovnem izpopolnjevanju pa je bila v ZDA in Veliki Britaniji. Od leta 1960 do leta 1972 je bila direktorica Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL in je zasnovala koncept raziskovalnega dela na njem. Raziskovalno delo prof. Katje Vodopivec se je nanašalo na številna področja, ki jih pokriva kriminologija kot znanstvena disciplina: mladoletniško prestopništvo, izvrševanje kazenskih sankcij, zlasti strožjega nadzorstva, zavodskih ukrepov in kazni zapora, povrnitev škode oškodovancu. V letih 1950 – 1960 se je posvečala predvsem dejavnikom socialnega okolja, pomembnim za kriminaliteto (npr. projekti življenjske razmere delinkventne mladine, problemi povratka, kriminalna prevencija in osnovnošolski otroci); in projektom s področja izvrševanja kazenskih sankcij  (npr. projekti  grupiranje obsojencev, organizacija lokalnih zaporov, organizacija prehodnih domov za odpuščene obsojence, individualizacija kazni ). Naslednje obdobje je bilo usmerjeno predvsem v proučevanje mladoletniškega prestopništva. Projekt »Spreminjanje vzgojnih metod v vzgojnem zavodu Logatec« (1973), katerega končna publikacija je bila objavljena pri hrvaški in pri priznani ameriški založbi, je pretresel tedanje področje izvrševanja vzgojnih ukrepov in prinesel nove usmeritve na področje v celoti. Pomenil je preobrat od avtoritarnega vodenja institucij za mladoletnike kot totalnih institucij k vodenju, ki je imelo sestavine permisivnosti. Zadnje obdobje intenzivnega raziskovalnega dela prof. Katje Vodopivec je bilo posvečeno raziskovanju družbenih mehanizmov, ki pogojujejo deviantnost in vprašanjem učinkov delovanja organov družbenega nadzorstva (projekti o kaznovalni politiki, o povrnitvi škode oškodovancu, sistemska analiza kazenskega in predkazenskega postopka). Kot predavateljica je Katja Vodopivec delovala na Višji šoli za socialno delo, na pravni fakulteti UL in na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Bila je aktivna tudi na mednarodnem področju, večkrat je bila poročevalka na mednarodnih kongresih s svojega področja ter članica njihovih vodstvenih organov.

Galerija